Advertisement

Sarvanam In Marathi PDF Download | सर्वनाम व त्याचे प्रकाराची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

Sarvanam In Marathi

Sarvanam In Marathi PDF Download:- Pronoun is the most important part of Marathi Grammar. Pronouns and their types Identify Pronoun questions come in MPSC as well as other direct service recruitment exams and to prepare for this check out detailed information about what are pronouns and their types. It is necessary. That is why in today’s post Sarvanam In Marathi PDF Download | Let’s know the complete information about pronouns and their types.

Sarvanam In Marathi

Sarvanam In Marathi PDF Download:- सर्वनाम हा भाग मराठी व्याकरण मधील सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे.सर्वनाम आणि त्याचे प्रकार सर्वनाम ओळखा असे प्रश्न MPSC तसेच इतर सरळ सेवा भरती परीक्षा मध्ये येतात आणि याची तयारी करण्यासाठी सर्वनाम म्हणजे काय आणि त्यांचे प्रकार या बद्दल विस्तारित माहिती पाहणे आवश्यक आहे.या साठीच आजच्या या पोस्ट मध्ये Sarvanam In Marathi PDF Download | सर्वनाम व त्याचे प्रकाराची संपूर्ण माहिती जाणून घेऊयात.

सर्वनाम म्हणजे काय? | Sarvanam In Marathi

 • नामाचा पुनरुच्चार करण्याऐवजी आण सर्व प्रकारच्या नामाची वाक्यामध्ये जो विकारी शब्द वापरतो त्याला सर्वनाम असे म्हणतात.
 • जेव्हा आपण वाक्यामध्ये नामाचा वापर करत असतो तेव्हा सारखा सारखा नामाचा ऊच्चर करणे ऐकण्यास किंवा वाचण्यास सुद्धा चुकीचे वाटते त्या साठी सर्वनाम वापरले जातात.
 • नामाऐवजी वाक्यामध्ये मी, तू, तो, हा, जो, आपण, कोण, काय, यासारखे शब्द वापरले जातात.

सर्वनाम व्याख्या | Sarvanam In Marathi

सर्वनाम (Pronoun) हा शब्दांच्या आठ जातींपैकी एक भाग आहे. ज्या शब्दांचा वापर एखाद्या नामाचे स्थान घेण्यासाठी केला जातो, तेव्हा त्याला सर्वनाम असे म्हणतात.

उदाहरणार्थ, “मी शाळेत जातो.” या वाक्यात “मी” हे सर्वनाम आहे. या वाक्यात “मी” हे “व्यक्तिवाचक सर्वनाम” आहे.

 • तू
 • मी
 • तो
 • हा
 • आपण
 • स्वतः
 • त्याला
 • तिने
 • काय
 • कोणाला
 • कोण
 • कुठे

वरील दिलेले सर्व शब्द हे नेहमी आपल्या रोजच्या वापरत असणारे सर्वनाम आहेत.

Read More:- All Kalam In Marathi PDF Download | Kalam 1 To 395 | भारतीय राज्यघटनेतील कलम 1 ते 395 पर्यंत च्या सर्व कलमांची माहिती जाणून घ्या

Types Of Sarvanam In Marathi | सर्वनामाचे प्रकार

सर्वनामाचे प्रामुख्याने 6 प्रकार पडतात. ह्या 6 प्रकारामध्ये पुरुषवाचक, दर्शक, संबंधी, प्रश्नार्थक, सामान्य, आत्मवाचक इत्यादी चा समावेश होतो. त्याची सविस्तर माहिती आपण खालील प्रमाणे जाणून घेणार आहोत.

1. Personal Pronoun (Sarvanam In Marathi) | पुरुषवाचक सर्वनाम

पुरुषवाचक सर्वनाम (Personal Pronoun) हे सर्वनामाचे एक प्रकार आहे. ज्या मध्ये सर्वनामाचा वापर हा बोलणाऱ्या, ऐकणाऱ्या किंवा वाचणाऱ्या व्यक्तीची जागा घेण्यासाठी केला जातो, त्याला पुरुषवाचक सर्वनाम म्हणतात. पुरुषवाचक सर्वनामाचे तीन प्रकार आहेत त्याची माहिती आपण खालील प्रमाणे जाणून घेणार आहोत.

1. प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम (First Person Pronoun)

ज्या सर्वनामाचा वापर बोलणाऱ्या व्यक्तीचे स्थान घेण्यासाठी केला जातो, त्याला प्रथम पुरुष सर्वनाम म्हणतात. उदा. मी, आपण, आम्ही हे बोलणाऱ्या व्यक्तीचे स्थान घेतात.

Rules | नियम

 • ज्या वाक्यामध्ये प्रथम पुरुष सर्वनाम वापरले जाते. तेव्हा वाक्याचा कर्ता हा स्वता:बद्दल बोलत असतो.
 • प्रथम पुरुषी कर्ता हा अनेकवचनी असल्यास तो तेव्हा त्या वाक्या मध्ये स्वता:सोबत दुसऱ्यांचा उल्लेख करतो.
 • जेव्हा प्रथम पुरुषी कर्ता हा एकवचनी असल्यास तो त्या वाक्यामध्ये फक्त स्वता:बद्दल बोलत असतो.

उदाहरणे | Examples

 • मी शाळेत जातो.
 • आपण मोबाइल वापरणे सोडले पाहिजे.

Read More:- All Synonyms Words List PDF Download From A To Z | Similar Words Lists

द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम (Second Person Pronoun)

ज्या सर्वनामाचा वापर ऐकणाऱ्या व्यक्तीची जागा घेण्यासाठी केला जातो, तेव्हा त्याला द्वितीय पुरुष सर्वनाम असे म्हणतात. उदा. तू, तुम्ही, ह्याची संपूर्ण माहिती आपण खालील प्रमाणे जाणून घेणार आहोत.

नियम | Rules

 • जेव्हा एखाद्या वाक्यामध्ये द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम वापरले जातात, तेव्हा त्या वाक्यामध्ये दुसऱ्या व्यक्तीला संबोधून उल्लेख केलेला असतो.
 • जेव्हा वाक्यामद्धे द्वितीय पुरुष कर्ता हा एकवचनी असतो तेव्हा त्या वाक्यामद्धे एकाच व्यक्तीला संबोधून उल्लेख केलेला असतो.
 • जेव्हा एखाद्या वाक्यामध्ये द्वितीय पुरुषवाचक कर्ता हा अनेकवचनी असतो, तेव्हा त्या वाक्यामध्ये एकापेक्षा जास्त संबोधून उल्लेख केलेला असतो.
 • कर्ता: तू, तुम्ही, तुम्ही
 • कर्म: तुला, तुम्हाला
 • पूरक: तू, तुम्ही, तुम्ही

Example | उदाहरण

 • तू शाळेत जातोस.
 • तुम्ही पुस्तक वाचता.

Read More:- Direct And Indirect Speech In Marathi With Examples PDF Download | English Grammar In Marathi

तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम (Third Person Pronoun)

ज्या सर्वनामाचा वापर वाचणाऱ्या व्यक्तीचे स्थान घेण्यासाठी केला जातो, त्याला तृतीय पुरुष सर्वनाम म्हणतात. उदा. तो, ती, ते, त्याला

 • कर्ता: तो, ती, ते, त्या
 • कर्म: त्याला, तिला, त्याला, त्यांना
 • पूरक: तो, ती, ते, त्या

नियम | Rules

 • जेव्हा वाक्यामध्ये तृतीय पुरुषवाचक वापरलेले जाते, तेव्हा त्या वाक्यामद्धे तिसऱ्या एखाद्या समोर उपस्थित नसलेल्या वाक्यातीचा चा उल्लेख केलेला असतो.
 • जेव्हा वाक्यामध्ये तृतीय पुरुषवाचक हा कर्ता अनेकवचनी म्हणून वापरलेले जाते, तेव्हा त्या वाक्यामद्धे एकापेक्षा जास्त व्यक्तींचा उल्लेख केलेला असतो.
 • तृतीय पुरुषवाचक हा कर्ता एकवचनी म्हणून वापरलेले जाते, तेव्हा त्या वाक्यामद्धे एकाच व्यक्तींचा उल्लेख केलेला असतो.

उदाहरणे | Examples

 • तो शाळेत जातो. (कर्ता)
 • त्याला पुस्तक हवे आहे. (कर्म)
 • तो विद्यार्थी आहे. (पूरक)

पुरुषवाचक सर्वनाम

पुरुषवाचक एकवचनी सर्वनामेअनेकवचनी सर्वनामे
प्रथम पुरूषमी
स्वतः
आम्ही
द्वितीय पुरूषतूतुम्ही
आपण
तृतीय पुरूषतो
ती
ते
त्याला
तिला
ते
त्या
ती
त्यांना

Read More:- All Opposite Words List PDF Download From A To Z | Antonyms Words In English

2. दर्शक सर्वनाम (Demonstrative Pronoun In Marathi)

वाक्यामध्ये ज्या सर्वनामाचा वापर एखाद्या गोष्टीचा किंवा व्यक्तीचा दर्शक म्हणून केला जातो तेव्हा, त्याला दर्शक सर्वनाम म्हणतात. उदा. हा, तो, ती, हे,ही, ते, ह्या, त्या

उदाहरण | Examples

 • ही माझी मैत्रीण आहे.
 • तो अभिनेता किती सुंदर दिसतो.

ह्या वर दिलेल्या वाक्यामध्ये ही, तो हे दर्शक सर्वनाम म्हणून वापरलेले आहे.

Read More:- 307 Kalam In Marathi | भारतीय दंड संहिता कलम 307 ची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

3. संबंधी सर्वनाम

संबंधी सर्वनाम (Relative Pronoun) हे सर्वनामाचे एक प्रकार आहे. ज्या सर्वनामाचा वापर एखाद्या पूर्वी आलेले नाव किंवा सर्वनामाला जोडून नवीन तयार करण्यासाठी केला जातो, तेव्हा त्याला संबंधी सर्वनाम असे म्हणतात. उदा. जो, ज्या, जी, जे

उदाहरणे | Examples

 • मुलगा, जो खेळत होता, तो माझा भाऊ आहे.
 • मुलगी, जी पुस्तक वाचत होती, ती माझी बहीण आहे.
 • माणूस, जो गाडी चालवत होता, तो माझा मित्र आहे.
 • लोक, जे गाणी गात होते, ते माझे शेजारी आहेत.

ह वरील वाक्यांमध्ये ” जो, जे” हे संबंधी सर्वनाम वापरण्यात आलेले त्याचा उपयोग ह्या वाक्यामध्ये पुढे वापरण्यात आलेल्या “तो, ती” ह्या दर्शक सर्वनामाशी संबंध दाखवण्यासाठी केलेला आहे.

Read More:- Fundamental Rights In Marathi PDF Download | भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि त्यांची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

4. प्रश्नार्थक सर्वनाम | Interrogative Pronoun | Sarvanam In Marathi

प्रश्नार्थक सर्वनाम (Interrogative Pronoun) हे सर्वनामाचे एक प्रकार आहे. ज्या सर्वनामाचा वापर प्रश्न विचारण्यासाठी केला जातो, तेव्हा त्याला प्रश्नार्थक सर्वनाम म्हणतात. प्रश्नार्थक सर्वनामाचे खालील प्रकार आहेत. उदा. कोण, काय, कोणास, कोणाला, कोणी, कोणती, कोणत्या, का, कधी, कस.

उदाहरणे | Examples

 1. कोण येत आहे?
 2. काय घडले आहे?
 3. कोणास फोन आला?
 4. कोणाला पुस्तक हवे आहे?
 5. कोणी शाळेत गेला?

या वर दिलेल्या वाक्यामध्ये प्रश्नाची उत्तर विचारण्यासाठी कोण, काय, कोणास, कोणाला, कोणी. इत्यादि चा उपयोग करण्यात आलेला आहे.

Read More:- Time, Work And Speed In Marathi PDF Download | काळ, काम, वेग सूत्र, आणि उदाहरणे ह्यांची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

5. सामान्य सर्वनाम किंवा अनिश्चत सर्वनाम

सामान्य सर्वनाम किंवा अनिश्चत सर्वनाम (Indefinite Pronoun) हे सर्वनामाचे एक प्रकार आहे. ज्या मध्ये सर्वनामाचा वापर हा एखाद्या निश्चित वस्तू, व्यक्ती किंवा गोष्टीसाठी केला जात नाही, त्याला सामान्य सर्वनाम किंवा अनिश्चत सर्वनाम म्हणतात. उदा. कोणी, कोणीतरी, कोणीही, कोणाची, कोणाच्या, कोणाचीही, काही, काहीतरी, काहीही, कोणत्याही, कोणत्या.

उदाहरणे | Examples

 • कोणीतरी खिडकी उघडली आहे.
 • मी कोणीही नाही.
 • कोणीही हे काम करू शकतो.

या वर दिलेल्या वाक्यामध्ये कोणी, कोणीतरी, कोणीही, कोणाची, कोणाच्या, ह्या शब्द व्यक्ती, गोष्टी साठी ची निश्चिती होत नाही.

Read More:- Bhagat Singh Information In Marathi PDF Download | भगत सिंह ह्यांची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

6. आत्मवाचक सर्वनाम

आत्मवाचक सर्वनाम (Reflexive Pronoun) हे सर्वनामाचे एक प्रकार आहे. ज्या सर्वनामाचा वापर बोलणाऱ्या किंवा ऐकणाऱ्या व्यक्तीचा स्वतःचा उल्लेख करण्यासाठी केला जातो, तेव्हा त्याला आत्मवाचक सर्वनाम असे म्हणतात. उदा. स्वतः आणि आपण

उदाहरणे | Examples

 • मी स्वतःच हे काम करेन.
 • तुम्ही स्वतःच तुमचा निर्णय घ्या.

आत्मवाचक सर्वनामाचा वापर करताना, त्या सर्वनामाने सूचित केलेल्या व्यक्तीची निश्चितता लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

Read More:- All Problems On Age In Marathi PDF Download | वयवारी वर सूत्रे, प्रश्न आणि उत्तरे ह्यांची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

Sarvanam In Marathi PDF Download

Sarvanam In Marathi PDF Download:- आपण या पोस्ट मध्ये सर्वनाम व त्याचे प्रकाराची संपूर्ण माहिती सविस्तर पणे बघितली आहे. ज्या मध्ये तुम्ही कोणत्याही भरती ची तयारी किंवा कोणत्याही परीक्षेचा अभ्यास करण्यासाठी मदत करेन. यासाठीच या पोस्ट च्या नोट्स तुम्ही काढून घेऊ शकता किंवा त्याचा PDF डाउनलोड करू शकता जे तुम्हाला अभ्यास करताना फायदा चे ठरणार आहेत.

Conclusions Of Sarvanam In Marathi

Sarvanam In Marathi PDF Download:- आपण ह्या आर्टिकल मध्ये सर्वनाम व त्याचे प्रकाराची संपूर्ण माहिती जाणून घेतली आहे. अनेक जणांना सर्वनाम व त्याचे प्रकाराची संपूर्ण माहिती PDF Download, sarvanam in marathi example, naam sarvanam visheshan kriyapad in marathi, sarvanam examples in marathi, nam sarvanam in marathi, marathi sarvanam, sarvanam definition in marathi अधिक माहिती साठी ही पीडीएफ मध्ये संपूर्ण माहिती अभ्यासासाठी पाहिजे असते. त्यामुळे त्यांच्यासाठी आम्ही अश्या लोकांना समजणे सोपे जावे आणि त्यांना संपूर्ण माहिती ही दुसऱ्यांना शेअर करता यावी म्हणून आम्ही PDF Download  करण्यासाठी Sarvanam In Marathi PDF देत आहोत. तुम्ही आणि त्यांची संपूर्ण माहिती खालील डाउनलोड बटन वर क्लिक करून डाउनलोड करू शकतात.

FAQ Frequently Asked Questions For Sarvanam In Marathi

Q1. सर्वनाम म्हणजे का?

Ans:- ज्या शब्दांचा वापर एखाद्या नामाचे स्थान घेण्यासाठी केला जातो, तेव्हा त्याला सर्वनाम असे म्हणतात.

Q2. सर्वनाम किती आहेत?

Ans:- सर्वनामाचे प्रामुख्याने 6 प्रकार पडतात. ह्या 6 प्रकारामध्ये पुरुषवाचक, दर्शक, संबंधी, प्रश्नार्थक, सामान्य, आत्मवाचक इत्यादी चा समावेश होतो.

Q3. मी सर्वनाम आहे का?

Ans:- होय, मी हे सर्वनाम आहे. जे प्रथम पुरुष सर्वनाम प्रकार अंतर्गत येते. ज्या मध्ये सर्वनामाचा वापर बोलणाऱ्या व्यक्तीचे स्थान घेण्यासाठी केला जातो, त्याला प्रथम पुरुष सर्वनाम म्हणतात.

Q4. आत्मवाचक सर्वनाम म्हणजे काय?

Ans:- आत्मवाचक सर्वनाम (Reflexive Pronoun) हे सर्वनामाचे एक प्रकार आहे. ज्या सर्वनामाचा वापर बोलणाऱ्या किंवा ऐकणाऱ्या व्यक्तीचा स्वतःचा उल्लेख करण्यासाठी केला जातो, तेव्हा त्याला आत्मवाचक सर्वनाम असे म्हणतात. उदा. स्वतः आणि आपण

Q6. सर्वनाम व्याख्या

Ans:- शब्दांचा वापर एखाद्या नामाचे स्थान घेण्यासाठी केला जातो, तेव्हा त्याला सर्वनाम असे म्हणतात.

Mega Bharti

Study Material

Hall Ticket

Result

Social Media

Pages