Advertisement

Direct And Indirect Speech In Marathi With Examples PDF Download | English Grammar In Marathi

Direct And Indirect Speech In Marathi With Examples PDF Download

Direct Indirect Speech in Marathi PDF Download:- Direct Indirect Speech is called direct and indirect narration or speech in Marathi. Questions based on direct and indirect speech are asked in almost all competitive exams from MPSC, UPSC, and SSC. Direct Indirect Speech is an important part of English Grammar. In competitive exams it is very important to prepare for this tough section which can fetch you important marks so in today’s post let’s know the complete information about Direct Indirect Speech In Marathi.

Direct And Indirect Speech In Marathi | English Grammar In Marathi

Direct Indirect Speech in Marathi PDF Download:- Direct Indirect Speech ला मराठी मध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कथन किंवा भाषण असे म्हंटले जाते. डायरेक्ट आणि इंडिरेक्ट स्पीच वर आधारित प्रश्न MPSC,UPSC,SSC पासून जवळ जवळ सगळ्याच स्पर्धा परीक्षांमध्ये विचारले जातात. इंग्लिश ग्रामर चा महत्वाचा भाग म्हणजेच Direct Indirect Speech होय. स्पर्धा परीक्षांमध्ये कठीण जाणाऱ्या या भागाची तयारी करणे खूपच आवश्यक असते जे तुम्हाला महत्वाचे गुण मिळवून देऊ शकतात या साठीच आजच्या या पोस्ट मध्ये Direct Indirect Speech In Marathi संपूर्ण माहिती जाणून घेऊयात.

Read More:- All Synonyms Words List PDF Download From A To Z | Similar Words Lists

What Is Direct Speech? | Direct Speech म्हणजे काय ?

 • डायरेक्ट स्पीच मध्ये बोलणाऱ्या व्यक्तीचे शब्द जसेच्या तसे सांगितले जातात किंवा अवतरण चिन्हांमध्ये दिले जातात.
 • 1. उदाहरणार्थ :- He said to Veena, ”You Look very pretty today.”
 • 2. Example:- “I’m going to the store,” she said

What Is Indirect Speech | Indirect Speech म्हणजे काय?

 • Indirect Speech मध्ये बोलणाऱ्या व्यक्तीचे वाक्य आपण आपल्या पद्धतीने बदलून सांगितले आहे.
 • Indirect Speech ला Reported Speech असे सुद्धा म्हणतात.
 • उदाहरणार्थ:- He told Veena that she looked very pretty that day.

Read More:- All Opposite Words List PDF Download From A To Z | Antonyms Words In English

Direct आणि Indirect Speech मधला फरक | Difference Between Direct And Indirect Speech In Marathi

Direct Speech Indirect Speech
He said to Veena, ”You Look very pretty today.”He told veena that she looked very pretty that day.
वाक्य वर्तमान काळामध्ये आहे.वाक्य हे भूतकाळामध्ये सांगितले जात आहे.
इथे अवतरण चिन्ह वापरले आहे.इथे अवतरण चिन्ह वापरले नाही जात.
Said to वापरले आहे Said to च्या जागी told वापरला आहे.
You चा वापर केला आहे.You च्या ऐवजी she वापरले आहे.
Direct speech साठी today वापरला आहे.Indirect Speech करताना today चा that day झाला आहे.

Read More:- 307 Kalam In Marathi | भारतीय दंड संहिता कलम 307 ची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

Rules of Direct Speech to Indirect Speech | Direct Speech चा Indirect Speech करण्यासाठी चे नियम

या इंग्लिश व्याकरण प्रकारामध्ये Direct Speech चा Indirect Speech मध्ये रूपांतर करताना तसेच त्याच्या उलट Indirect Speech चा Direct Speech मध्ये बदल करताना काही नियम आहेत ते समजून घेणे आवश्यक आहे.

1. First Rule – Reporting Verb | पहिला नियम – Reporting Verb

Reporting Verb मध्ये 3 महत्त्वाचे उपनियम आहेत त्याची माहिती आपण खालीलप्रमाणे जाणून घेणार आहोत. Indirect Speech चा परिचय देण्यासाठी रिपोर्टिंग क्रियापद वापरतात जसे की said, asked, told, ordered, इत्यादि.

Reporting Verb List:- said, asked, told, ordered, suggested, explained, described, reported, revealed, admitted, confirmed, denied, suggested, urged, warned, advised, requested, insisted, complained, promised, threatened, believed, thought, felt, hoped, expected.

Sub Rule 1. जेव्हा Direct Speech रिपोर्टिंग क्रियापद भूतकाळात असते तेव्हा सर्व वर्तमान काळ Indirect Speech संबंधित भूतकाळात बदलले जातात.

Example | उदाहरणार्थ:-

 • Direct:- She said, ‘I am happy’.
 • Indirect:- She said (that) she was happy.

Sub Rule 2. Indirect Speech मध्ये अवतरणांमध्ये वापरलेले शब्द (‘’) habitual कृती किंवा वैश्विक सत्याबद्दल बोलत असल्यास काल बदलत नाहीत.

उदाहरणार्थ :-

 • Direct:- He said, ‘We cannot live without air’.
 • Indirect:- He said that we cannot live without air.

Sub Rule 3. जर Reporting Verb भविष्यकाळात किंवा वर्तमानकाळात असेल तर थेट Speech चे काळ बदलत नाहीत.

उदाहरणार्थ :-

 • Direct:- She says/will say, ‘I am going’.
 • Indirect:- She says/will say she is going.

Read More:- Fundamental Rights In Marathi PDF Download | भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि त्यांची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

2. Second Rule – Present Tense | नियम दुसरा – Present Tense 

ह्या नियम मध्ये Direct Speech चे Indirect Speech मध्ये रूपांतरण करताना वर्तमान काळ मधले बदल केले जातात त्या मध्ये सुद्धा एकूण 4 उपनियम आहेत.

Sub Rule 1. Present Perfect चे Past Perfect मध्ये रूपांतरण

उदाहरणार्थ :-

 • Direct:- “I have been to Mumbai ”, she told me.
 • Indirect:- She told me that she had been to Mumbai.

Sub Rule 2. Present Continuous चा Past Continuous काळामध्ये रूपांतरण

उदाहरणार्थ :-

 • Direct:- “I am playing the Piano ”, she explained.
 • Indirect:- She explained that she was playing the Piano.

Sub Rule 3. Present Perfect चा Past Perfect काळामध्ये रूपांतरण.

उदाहरणार्थ :-

 • Direct:- He said, “She has finished her homework“.
 • Indirect:- He said that she had finished her homework.

Sub Rule 4. Simple Present चा Simple Past मध्ये रूपांतरण

उदाहरणार्थ :-

 • Direct:- “I am unwell”, she said.
 • Indirect:- She said that she was unwell.

Read More:- Time, Work And Speed In Marathi PDF Download | काळ, काम, वेग सूत्र, आणि उदाहरणे ह्यांची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

3. Third Rule – Past Tense & Future Tense | नियम तिसरा – भूतकाळ आणि भविष्यकाळ

ह्या नियम मध्ये direct speech चा indirect speech मध्ये रूपांतरण करताना  Past Tense & Future Tense मधले बदल केले जातात त्या मध्ये सुद्धा एकूण ४ उपनियम आहेत.

Sub Rule 1. Simple Past चा Past Perfect मध्ये रूपांतरण.

उदाहरणार्थ :-

 • Direct: She said, “Irvin arrived on Friday.”
 • Indirect: She said that Irvin had arrived on Friday.

Sub Rule 2. Past Continuous चा  Past Perfect Continuous मध्ये रूपांतरण.

उदाहरणार्थ :-

 • Direct: “We were playing Cricket”, they told me.
 • Indirect: They told me that they had been playing Cricket.

Sub Rule 3. Future चा  Present Conditional मध्ये रूपांतरण.

उदाहरणार्थ :-

 • Direct: She said, “I will be in America tomorrow.”
 • Indirect: She said that she would be in America the next day.

Sub Rule 4. Future Continuous चा Conditional Continuous मध्ये रूपांतरण

उदाहरणार्थ :-

 • Direct:- He said, “I’ll be disposing of the old computer next Sunday .”
 • Indirect:- He said that he would be disposing of the old computer the following Sunday.

4. Fourth Rule – Interrogative Sentences | नियम चौथा (प्रश्नार्थक वाक्ये)

Sub Rule 1. या नियम मध्ये जर Direct speech मधील वाक्य एखाद्या प्रश्नाने (काय/कुठे/केव्हा) (what/where/when) सुरू होत असेल तर “प्रश्न-शब्द” स्वतःच joining clause. म्हणून कार्य करते.

उदाहरणार्थ :-

 • Direct: “Where do you live?” asked the boy.
 • Indirect: The boy enquired where I lived.

Sub Rule 2. या मध्ये Direct speech  चा वाक्य जा कर auxiliary verb/helping verb, ने सुरु झाल असेल तर  joining clause  if किंवा whether वापरला जातो.

उदाहरणार्थ :-

 • Direct: She said, ‘Will you come for the dinner ’?
 • Indirect: She asked whether we would come for the dinner.

Sub Rule 3. या मध्ये ‘Said/ Said To’ या Reporting verbs चा enquired, asked, or demanded या मध्ये रूपांतरण होते.

उदाहरणार्थ :-

 • Direct: He said to me, ‘What are you wearing’?
 • Indirect: He asked me what I was wearing.

Read More:- Bhagat Singh Information In Marathi PDF Download | भगत सिंह ह्यांची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

5. Fifth Rule Changes in Modals | नियम पाचवा – Changes in Modals

या नियम मध्ये direct speech चा indirect speech करताना Can चा could, May चा might आणि Must चा had to

/would असे बदल होतात.

उदाहरणार्थ :-

 • Direct:- She said, ‘She can play’.
 • Indirect:- She said that she could play. 
 • Direct:- She said, ‘I may buy a phone’.
 • Indirect:- She said that she might buy a phone.
 • Direct:- Mahesh said, ‘I must complete the project’.
 • Indirect:- Mahesh said that he had to complete the project.

या मध्ये अपवाद म्हणजे Could, Would, Should, Might, Ought to या मध्ये कोणतेही बदलाव होत नाही.

Read More:- All Problems On Age In Marathi PDF Download | वयवारी वर सूत्रे, प्रश्न आणि उत्तरे ह्यांची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

6. Sixth Rule – Pronoun नियम सहावा -Pronoun (सर्वनाम)

Direct speech चा indirect speech करताना सर्वनाम मध्ये होणारे बदल मध्ये एकूण ३ उपनियम आहेत.

Sub Rule 1. जेव्हा direct speech मधील पहिली व्यक्ती speech च्या विषयानुसार बदलते तेव्हा सर्वनाम मध्ये बदल होतो.

उदाहरणार्थ:-

 • Direct:- He said, “I am in class Eight.”
 • Indirect:- He says that he was in class Eight.

Sub Rule 2. या मध्ये जेव्हा Direct speech मधला दुसरा व्यक्ती Reporting Speech च्या Object नुसार बदलते.

उदाहरणार्थ:-

 • Direct:- She says to them, “You have done your Job.”
 • Indirect:- She tells them that they have done their Job.

Sub Rule 3. आता या मध्ये Direct Speech मधला तिसरा व्यक्ती बदलत नाही तेव्हा सर्वनाम मधील बदल.

उदाहरणार्थ:-

 • Direct:- He says, “She dances well.”
 • Indirect:- He says that she dances well.

7. Seventh Rule request, command, desire, exclamation | नियम सातवा – विनंती, आज्ञा, इच्छा, उद्गार या मधील वाक्य बदल

Sub Rule 1. नकारार्थी वाक्यामध्ये indirect speech ला  requested, ordered, suggested and advised. Forbid-forbade  हे verbs म्हणजेच क्रियापद support करतात त्यामुळे imperative mood चा direct speech change होऊन Infinitive in indirect speech. मध्ये रुपान्तरं होते.

उदाहरणार्थ:-

 • Direct: She said to her ‘Please complete it’.
 • Indirect: She requested her to complete it.

Sub Rule 2. उद्गारवाचक वाक्यामध्ये grief, sorrow, happiness, applaud, असे भाव दर्शवले जातात अशा मध्ये वाक्य बदल करून assertive sentence.मध्ये बदल केला जातो.

उदाहरणार्थ:-

 • Direct:- She said, ‘Alas! I am undone.
 • Indirect:- She exclaimed sadly that she was broke.

8. Eighth Rule Punctuations | नियम आठवा – Punctuations (विरामचिन्हे)

Direct speech चा Indirect Speech करताना विरामचिन्हे साठी एकूण 3 नियम आहेत. त्या नियमांची माहिती आपण खालील प्रमाणे जाणून घेणार आहोत.

Sub Rule 1. जेव्हा direct speech मध्ये जे शब्द बोलले गेले आहेत ते (‘’) अशा अवतरण चिन्ह मध्ये असणे आवश्यक असून ते त्यातला पहिला शब्द कॅपिटल अक्षर असला पाहिजे. 

उदाहरणार्थ:- She said, “I am the best.”

Sub Rule 2. Closing inverted commas. मध्ये Full stop, comma, exclamation or question mark, वापरले जातात.

उदाहरणार्थ:- They asked, “Can we sing with you?”

Sub Rule 3. या मध्ये जर का Direct speech हे कोण बोलत आहे ह्या माहितीच्या नंतर येत असेल तर speech दाखवण्यासाठी comma चा वापर first inverted comma च्या अगोदर केला जातो.

उदाहरणार्थ:- He shouted, “Shut up!”

9. Ningth Rule – Change of Time | नऊवा नियम – वेळेतील बदल

Sub Rule 1. जर का Direct Speech मध्ये जवळचा वेळ किंवा स्थळ दर्शवला जात असेल तर indirect speech होताना त्या मध्ये distance अंतर दर्शवले जाते.

त्या मध्ये Now चा Then, Here चा There, Ago चा before, Thus becomes so, Today becomes that day, Tomorrow चा the next day, This चा That, Yesterday चा The day before, These चा Those, Come चा Go, Hence चा thence Next week or month चा following week/month होतो.

उदाहरणार्थ:-

 • Direct: He said, ‘His girlfriend came yesterday.’
 • Indirect: He said that his girlfriend had come the day before.

Sub Rule 2. त्यानंतर जर का reporting verb हे present tense or future tense. मध्ये असेल तर time expression मध्ये काही बदलावं होत नाही.

उदाहरणार्थ:-

 • Direct:- He says/will say, ‘My girlfriend came yesterday.’
 • Indirect:-  He says/will say that his girlfriend had come the day before.

 Indirect Speech चा Direct Speech मध्ये रूपांतरण करण्यासाठीचे नियम

१) या मध्ये Indirect Speech चा Direct Speech मध्ये करताना reporting verb say, said to चा वापर केला जातो.

२) विधानाचे पहिले अक्षर कॅपिटल असावे लागते त्याचवेळी विधानाअगोदर comma वापरायचा असतो.

३) वाक्यच्या mood नुसार question mark, quotation marks, exclamation mark and full stop वापरावा लागतो.

४) जेव्हा indirect speech मध्ये reporting verb हे  past tense मध्ये असते तेव्हा त्याचा direct speech करताना present tense मध्ये बदल करायचा असतो.

उदाहरणार्थ:-

 • Indirect:- She said (that) she was happy.
 • Direct:- She said, ‘I am happy’.

Read More:- List Of All National Parks In India Information PDF Download

Direct And Indirect Speech In Marathi

Direct And Indirect Speech In Marathi PDF Download:- आपण या पोस्ट मध्ये Direct And Indirect Speech In Marathi ची संपूर्ण माहिती सविस्तर पणे बघितली आहे. ज्या मध्ये तुम्ही कोणत्याही भरती ची तयारी किंवा कोणत्याही परीक्षेचा अभ्यास करण्यासाठी मदत करेन. यासाठीच या पोस्ट च्या नोट्स तुम्ही काढून घेऊ शकता किंवा त्याचा PDF डाउनलोड करू शकता जे तुम्हाला अभ्यास करताना फायदा चे ठरणार आहेत.

Conclusions

Direct And Indirect Speech In Marathi:- आपण ह्या आर्टिकल मध्ये Direct And Indirect Speech In Marathi ची संपूर्ण सविस्तर पणे माहिती जाणून घेतली आहे. अनेक जणांना Direct And Indirect Speech In Marathi ची माहिती PDF Download, Direct And Indirect Speech In Marathi, direct indirect speech rules in marathi pdf, Direct and indirect speech in Marathi with examples, Direct and indirect speech in marathi pdf download, Direct and indirect speech in marathi pdf, Direct Indirect Speech rules in Marathi PDF, Direct and indirect speech examples, Direct and indirect speech rules अधिक माहिती साठी ही पीडीएफ मध्ये संपूर्ण माहिती अभ्यासासाठी पाहिजे असते.

त्यामुळे त्यांच्यासाठी आम्ही अश्या लोकांना समजणे सोपे जावे आणि त्यांना संपूर्ण माहिती ही दुसऱ्यांना शेअर करता यावी म्हणून आम्ही PDF Download  करण्यासाठी Direct And Indirect Speech In Marathi With Examples And Rules PDF देत आहोत. तुम्ही आणि त्यांची संपूर्ण माहिती खालील डाउनलोड बटन वर क्लिक करून डाउनलोड करू शकतात.

FAQ Frequently Asked Questions For Direct And Indirect Speech In Marathi

Q1. What is the difference between direct and indirect speech?

Ans:- Direct speech is the exact words that someone has spoken. It is enclosed in quotation marks. Indirect speech is a rephrased version of what someone has said. It is not enclosed in quotation marks.

Q2. How do I convert direct speech to indirect speech?

Ans:- To convert direct speech to indirect speech, you need to change the tense of the verb, the pronouns, and the time and place words to match the tense of the reporting verb. You also need to use a reporting verb to introduce the indirect speech.

Q3. When should I use direct speech?

Ans:- Direct speech can be used to make your writing more vivid and engaging. It can also be used to convey the speaker’s tone of voice and attitude. You can also use direct speech to emphasize important points or to create a more realistic dialogue.

Mega Bharti

Study Material

Hall Ticket

Result

Social Media

Pages